Spetsialistist juhiks 2

Kuidas juhina eesmärgistada ja mõõta iseenda ning oma organisatsiooni tegevust?

Spetsialistist juhiks 2 koolitus keskendub strateegilisele planeerimisele, eesmärkide seadmisele ning tulemuste mõõtmisele, aidates praktiseerivatel juhtidel näha tervikpilti tulemuste saavutamiseks.
Koolitus on heaks täienduseks Spetsialistist juhiks koolitusele.

Juhi töö peamiseks sihiks on planeerida, kavandada, seada eesmärke ning vastustada nende täitmise eest. Enamasti ollakse keskendunud eelkõige finantsnäitajatele, nagu tulud-kulud, kasum, turuosa jms - kaotades fookuse tervikvaatelt.     

Ettevõtted ja organisatsioonid on keerukad mehhanismid, kus finantstulemused ning klientide rahulolu sõltuvad iga töötaja panusest. Kõige selle taustal peab organisatsioon olema hästi struktureeritud, edukalt juhitud ning suuteline olema ka innovaatiline, tulemuslik ja efektiivne. Seetõttu on võtmetähtsusega mitmed juhi oskused: näha eesmärgistamisel ning tulemuste mõõtmisel kaugemale kasumist ja turuosast, mõjutada, mõõta ja tagasisidestada tulemuslikkust, hallata kogu tervikut unustamata ära peamisi ärilisi huve ning oskus panna kõiki töötajaid mõistma nende rolli organisatsiooni toimimises.  

Lahendus peitub oskuslikus ja terviklikus eesmärgistamises - luues tervikvaate töötajatest, toodetest/teenustest, klientidest ja ettevõtte arengust. Alati ei piisa vaid sellest, et juht teab ja teadvustab endale seatud eesmärke. Lisaks on vaja teada ja osata luua seoseid, kuidas need eesmärgid on kooskõlas organisatsiooni kui terviku strateegilise arenguga. Mis on isiklike tööalaste eesmärkide roll suures pildis? Kuidas mõista organisatsiooni toimimist laiemalt, igale töötajale seatud eesmärkide taustal? Need ja paljud teised küsimused saavad koolituse käigus vastuse ning osalejad teavad, kuidas juhina mõista planeerimise ning kavandamise vajalikkust oma ettevõttes.

Koolituse eesmärgid:

 • anda terviklik ülevaade strateegilisest planeerimisest, eesmärgistamisest ja selle seotusest juhile pandud ootustega;
 • selgitada eesmärkide seadmise vajalikkust ning praktikat strateegilisel ja taktilisel tasandil;
 • õppida tundma ja kasutama Tasakaalus Tulemuskaardi (TTK) mudelit strateegilise juhtimise ja eesmärgistamise tööriistana;
 • rakendada TTK-d igapäevaelus eesmärkide seadmisel ja nende mõõtmisel.

Koolitusele on oodatud:             

 • spetsialistist juhiks koolituse läbinud osalejad;
 • erinevate tasandite juhid nii avalikust kui ka erasektorist;
 • ettevõtjad, projektijuhid – kõik, kes puutuvad oma töös kokku eesmärkide seadmise, mõõtmise ja strateegilise planeerimisega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid juhina edasi areneda, õppida kasutama erinevaid juhtimise „tööriistu“?
 • Kas tunned, et Sinu igapäevategevuse eesmärgistamine ning tulemuste mõõtmine vajab tähelepanu?
 • Kas soovid saada terviklikumat ning täpsemat ülevaadet oma organisatsiooni/üksuse tegevusest läbi selgete eesmärkide ning nende mõõtmise?
 • Kas tunned, et vajaksid uusi teadmisi planeerimise ja kavandamise valdkonnas?


Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhtimise kui tegevuse mõõtmise vajalikkust ja oskab seda siduda igapäevatööga;
 • oskab seada eesmärke nii iseendale kui ka oma juhitavale organisatsioonile või allüksusele;
 • oskab kasutada Tasakaalus tulemuskaardi mudelit planeerimise ja kavandamise tööriistana;
 • suudab luua seoseid eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel;
 • oskab vaadata ettevõtte tegevust tervikliku mehhanismina.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Iga osaleja saab koolitusel harjutada eesmärgistamist nii iseenda tegevuse mõõtmisel kui ka laiemalt organisatsiooni tasandil.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusele:

✔️  "Väga meeldis, põnev päev möödus kiiresti, oleks rohkem isegi tahtnud."
✔️  "Koolitus oli väga sisuline, huvitavad elulised näited."
✔️  "Intensiivne, praktiline kogemus koos selgitamisega."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Eesmärgistamine ja planeerimine kui juhi peamisi osategevusi
 • Eesmärgistamise ja planeerimise vajalikkus
 • Kavandamine strateegilisel vs juhi tasandil
 • Eesmärkide seadmine ja nende mõõtmine praktikas
 • SMART mudel eesmärgistamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja praktilised ülesanded. Iga osale saab sõnastada iseendale seatud eesmärke ning leida nende mõõtmiseks vajalikud moodused.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Strateegiline juhtimine ettevõttes
 • Strateegilise planeerimise vajalikkus ja meetodid
 • Tasakaalus tulemuskaardi (TTK) mudel strateegilise juhtimise tööriistana

Kasutatavad meetodid: loengu ja diskussioon TTK selgitamiseks

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Tasakaalus Tulemuskaardi mudeli praktiline rakendamine
 • TTK praktiline töötuba iga osaleja ettevõtte ootustest lähtuvalt

Kasutatavad meetodid: praktilised harjutused individuaalsel/grupitöö tasandil

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Isikliku, üksuse ja ettevõtte eesmärkide sidumine tervikuks
 • Kolme eri tasandi eesmärkide loomise ja mõõtmise terviklikkus
 • Muud võimalused eesmärkide püstitamiseks ja nende mõõtmiseks
 • Probleemid ning takistused eesmärgistamisel, mõõtmisel ning hindamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioon

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.