Tootmisettevõtte siselogistika tõhustamine

Kuidas muuta tarneahel efektiivsemaks läbi siselogistika arenguhüppe?

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Siselogistikal on tootmisettevõttes täita väga tähtis roll, et oma tegevusega tagada tootmise tõrgeteta toimimine. Siselogistika on kõik ettevõtte sees toimuvad logistilised tegevused, mis on vajalikud tootmise tõrgeteta toimimiseks: kauba vastuvõtt ja ladustamine, tootmise teenindamine materjalidega, valmistoodangu ja jäätmete äravedu ning käitlemine, valmistoodangu ladustamine, pakkimine ja transpordiks ettevalmistamine ning lõpuks valmistoodangu laadimine. 

 

Kuidas tagada siselogistika kvaliteetne teenus üha kiiremini muutuvas keskkonnas ning püsida jätkuvalt kuluefektiivne? Kas see on võimalik ka siis, kui ei ole võimalik investeerida kõrgtehnoloogilistesse lahendustesse? Millele kulub meeskonnaliikmete aeg ning kas see kõik, mis me teeme on üldse vajalik, et täita siselogistika peamisi rolle tootmise toetamisel?

 

Koolitusel

 • antakse ülevaade siselogistika rollist tootmisettevõtte toimimisel ning määratletakse siselogistiliste protsessidega seotud peamised raiskamised lähtudes Leani 7(8) raiskamise teooriast;
 • antakse praktiliste näidete põhjal ülevaate erinevate Lean tööriistade kohta, mis aitavad vähendada siselogistikaga seotud raiskamisi;
 • selgitatakse, milline on tootmisettevõtte asendiplaani mõju siselogistika kuludele ning millised on praktilised lahendused nende kulude vähendamiseks.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kes vastutavad tootmisettevõtte siselogistika toimimise eest: laojuhatajad, tootmisjuhid, tarneaehelajuhid, väiksema tootmisettevõtte tegevjuhid.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sulle valmistavad peavalu pidevalt kasvavad siselogistikaga seotud kulud?
 • Kas on raske täita tootmise esitatavaid üha komplekssemaid nõudmisi ning reageerida piisava kiirusega erinevatele muutustele?
 • Kas otsid võimalusi efektiivsuse kasvatamiseks ilma, et peaksid investeerima kulukatesse tehnoloogilistesse lahendustesse?
 • Kas ettevõtte kasvades on üha raskem leida uusi töötajaid ning otsid probleemile alternatiivset lahendust?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • analüüsib ja leiab erinevate praktiliste näidete abil raiskamisi enda organisatsiooni siselogistikas;
 • mõistab paremini ettevõtte asendiplaani mõju siselogistilistele kuludele ning toetudes praktilistele näidetele oskab teha muudatusettepanekuid enda ettevõtte asendiplaani muutmiseks;
 • teab erinevaid LEAN tööriistu, mida kasutada siselogistika efektiivsemaks muutmiseks;
 • hindab erinevate praktiliste näidete põhjal erinevate tehnoloogiliste abivahendite kaasamise otstarbekust enda ettevõttes.

 

Koolituse erinevad plokid on üles ehitatud sarnasel põhimõttel:

 • Lühike teoreetiline ülevaade
 • Praktilised näited, mis toetuvad teooriale
 • Arutelu ja ülesanded koolitusel osalejate probleemide-väljakutsete baasil.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste kaudu. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8. Koolitusgrupi suurus on 8 kuni 12 inimest.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Vaata koolituse päevakava.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
I osa
• Siselogistika roll ettevõttes ning siselogistika efektiivsus
• Väärtust lisav ja väärtust mitte lisav – nii ettevõtte, kui siselogistiliste protsesside näitel
• Praktilised näited väärtust mitte lisavate tegevuste vähendamise kohta – arutelu.
• Ettevõtte asendiplaan ning selle mõju siselogistilistele kuludele
• „Ideaalse“ asendiplaani näide
• Praktilised näited asendiplaani muutmisest ja selle mõjudest – arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
II osa
• 7(8) raiskamise teooria Lean juhtimises
• Praktilised näited raiskamiste kohta siselogistilistes protsessides
• Arutelu osalejate näidete varal
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
III osa
• Peamised Lean tööriistad, mis aitavad vähendada raiskamisi siselogistika protsessides
• 5S – praktilised näited, arutelu
• Tõmbe süsteem (Pull system, Kanban) – praktilised näited, arutelu
• Standardiseerimine – praktilised näited, arutelu
• Visualiseerimine – praktilised näited, arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
IV osa
• Erinevad tehnoloogilised ja töökorralduslikud lahendused praktiliste näidete baasil
• Kokkuvõtete tegmine ning tagaside