Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes

Miks on oluline teada enda ettevõtte süsiniku jalajälge ja kuidas seda arvutada?

ÜRO kohaselt on meil globaalselt kolmikkriis, mis põhjustab sotsiaalset ebavõrdsust ja ressursi puudusest tulenevat ohtu inimelu võimalikkusele Maal. Kolmikkriisi komponendid on kliimamuutused, reostus ja elurikkuse kadu. Euroopa Liidus lepiti 2001 aastal kokku eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) netoheidet -55% võrreldes 1990. aastaga. Seda on võimalik saavutada kui ettevõtted on teadlikud enda KHG heitest ning teavad kuidas seda vähendada. Selleks on omakorda oluline osata hinnata ettevõtte süsinikujalajälge.

Euroopa Liidu üleselt on välja töötamisel standardid, mille alusel saavad ettevõtted analüüsida tarneahelat ja sisemisi protseduure, et tuvastada olulised mõjud keskkonna- ja sotsiaalsest aspektist. Keskkonna näitajate alla käib ka kliimamõju ning seal on üheks läbivaks numbriliseks näitajaks ettevõtte süsinikujalajälg (CO2e).

 

Ettevõtjale, olenemata ettevõtte suurusest või sektorist, on oluline teada enda ettevõtte süsinikujalajälge, sest: 

 • see teadmine annab hea aluse mõju vähendamise sammude seadmisel;
 • koostööpartnereid valitakse aina rohkem kliimamõju näitajate järgi;
 • kestlikkuse aruande kohuslased suurettevõtted hakkavad küsima andmeid VKEdelt, et hinnata enda süsinikujalajälge mõjualas 3.

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmine süsiniku jalajälje olemustest, mõõtmisest ning sellest, kuidas kujundada oma ettevõtte äritegevus jätkusuutlikuks.

Koolitusele on oodatud ettevõtte strateegia ja ärimudeliga seotud inimesed, finantsjuhid ja raamatupidajad, keskkonnajuhid, kvaliteedijuhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõtte koostööpartnerid on küsinud millised on ettevõtte keskkonna – ja kliimaalased tegevused?
 • Kas klientidele/koostööpartneritele/rahastajatele on oluline sinu ettevõtte süsiniku jalajälg ja plaanid selle vähendamiseks?
 • Kas sinu ettevõte perspektiiv on tegutseda rohkem kui 10 aastat?
 • Kas sinu ettevõttel on koostööpartnereid/kliente Skandinaavias?
 • Kas sinu ettevõttel on plaanis taotleda toetusi/ kaasata investeeringuid?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab miks on loodud EL-ülesed kestlikkuse raamistikud;
 • oskab globaalseid eesmärke tõlkida ettevõtte praktilisse tegevusse;
 • teeb läbi ettevõtte jalajälje esmase kaardistuse;
 • osaleja on kaardistanud edasised tegevused ja saanud võimaluse esitleda tulemusi järelkohtumisel.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovime läbida terve programm organisatsioonina. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike eelküsimustik. Koolituse käigus valmib igal osalejal oma ettevõttepõhine tegevusplaan ning jätkupäeval on võimalik seda esitleda ja saada koolitaja tagasisidet.

Maht: 11 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Ajakava

I koolituspäev
II koolituspäev (toimub veebi teel)
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:00
1. Milles seisneb probleem?
 • Juurpõhjuste tuvastamine - mis on (keskkonna)probleem mida lahendame, miks on loodud EL-ülesed raamistikud
 • Pisikesed muutused ja mõju - kuidas globaalseid eesmärke tõlkida ettevõtte praktilisse tegevusse

Kasutatavad meetodid: eelteadmiste kaardistus avatud küsimustega, näidete lahendamine, loeng, arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ettevõtte jalajälg – mis see on?
 • Millest koosneb ettevõtte jalajälg? Mis on mõjualad?
 • Jalajälje esmane kaardistus data.sustaxo lehel ja vajadusel eraldi grupitöö tootmisettevõtetele

Kasutatavad meetodid: näited, kirjeldused ja praktiline töö ettevõtte andmetega

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Ettevõtte jalajälg – kuidas seda arvutada?
 • Jalajälje esmane kaardistus data.sustaxo lehel ja vajadusel eraldi grupitöö tööstusettevõtetele

 Kasutatavad meetodid: näited, kirjeldused ja praktiline töö ettevõtte andmetega

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Mida teha edasi?
 • Küsimused, teemad mida ettevõttes 2 nädala jooksul valideerida/tagasisidet saada

Kasutatavad meetodid: individuaalne töö, mõtestamine, arutelu

09:30 - 11:30
1. Tulemuste ülevaade ja analüüs ning edasised juhised

Osalejad esitlevad millist vastukaja on nad saanud oma ettevõttest esmaste tegevuste kohta, mis nad koolituspäeval kirja panid.

11:30 - 11:45
Küsimused, kokkuvõte

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.