Ettevõtte arvestussüsteem

Juhtimisotsuste tegemine põhineb andmetel ning peab olema hoolikalt kalkuleeritud. Seega vajavad juhid juhtimisotsuste tegemisel mitmesugust infot, et adekvaatselt reageerida nii sise- kui väliskeskkonnast tulevatele muutustele. Selliseks infoks on reeglina erinevad omahinna tasemed, tootlikkust ning kasumlikkust puudutavad näitajad.

Finantsaruandlusest saadavate andmete puuduseks on see, et tegemist on minevikus toimunud infoga, mis saabub juhi töölauale viivitusega ning reeglina on see üldine (ettevõtet tervikuna kajastav, mitte konkreetsele tootele orienteeritud). Otsustamine ise on aga tulevikku suunatud tegevus, mistõttu tuleks kasutada ka tulevikku suunatud majandusarvestust (otsusepõhjenduslik majandus­arvestus, juhtimisarvestus), mis osaliselt põhineb kuluarvestusel (juhtimisarvestuse spetsiifilisi vajadusi koondav detailne arvestus ettevõtte kulude kohta).

 

Koolituse teemad:

 • ettevõtte äriprotsesside kaardistamine;
 • rahaliste ja mitterahaliste näitajate tuvastamine, eristamine ja kasutamine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, nende kogumine ja kasutamine;
 • standardkulud, normkulud ja tegelikud kulud;
 • sissejuhatus mõõdikute süsteemi väljatöötamisse ja kasutamisesse;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutamine, müügihinna määramine kasumlikkuse saavutamiseks;
 • ettevõtte tegevusmahu tasuvuspunkti arvutamine.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks.

Koolitusele on oodatud osalejad ettevõtetest, kus juba juurutatakse või plaanitakse juurutada juhtimisarvestussüsteem.

Oodatud on:

 • juhid - ettevõtete juhid, ostujuhid, müügijuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid - raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides - müügijuhid- ja spetsialistid, eelarvestajad, prognoosijad, analüütikud.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid juhtimisotsuste tegemisel tugineda „kõhutunde“ asemel arvestuspõhisele infole?
 • Soovid teada, kuidas arvutada toote või teenuse omahinda, milles kajastuvad kõik ettevõtte kulud?
 • Soovid teada, kuidas hinnata muutuste mõju ettevõtte tegevustulemustele?
 • Soovid teada, kas müügimahu suurendamine hinna langetamisega on tasuv?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;
 • oskab arvutada toote või teenuse õige omahinna, võttes arvesse kõik ettevõttes esinevad kulud;
 • oskab arvutada tulude ja kulude muutuse mõju toote või teenuse omahinnale ja ettevõtte tulemusele;
 • teab kuidas luua arvestussüsteemi tulude ja kulude eelarvestamiseks, prognoosimiseks ning tegelike tulemuste võrdlemiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste kaudu. Harjutusi on võimalik sooritada (soovi korral) enda ettevõtte andmetel. Selleks palume osalejal ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes ning tegevusmahtu iseloomustavad näitajad. 
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Ettevõtte arvestussüsteem
 • Majandusarvestus, finantsarvestus, kuluarvestus, juhtimisarvestus – mis need on, mis neist kasu on ning millist neist juhtimisel kasutada?
 • Mille üle ettevõttes arvestust tuleb pidada?
 • Näide: ettevõtte mõõdikute süsteem.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Ettevõtte kulude analüüs
 • Millist liiki kulud ettevõttes esinevad ning kuidas neid ära tunda?
 • Miks on kulude liigitamine oluline ja mida erinevad kululiigid meile räägivad?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Omahinna arvutus
 • Mida tähendab omahind ja miks seda arvutatakse?
 • Omahinna kasutamine finantsarvestuses ja ettevõtte juhtimisel.
 • Kuidas omahinda arvutatakse ja millised kululiigid on olulised?
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Täiskuluarvestus e. traditsiooniline kuluarvestus (traditional costing)
 • Omahinna arvutamine tellimuspõhises kuluarvestuses
 • Omahinna arvutamine protsessipõhises kuluarvestuses
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Tegevuspõhine kuluarvestus (ABC – Activity Based Costing)
 • Kulude kogumine kulukogumitesse ning jagamine tegevustele, seejärel toodetele nende omahinna täpsemaks määramiseks võrreldes traditsioonilise meetodiga.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Muutuvkuluarvestus (variable costing)
 • Mis on KMK (Kulud-Maht-Kasum) analüüs? (Cost-Volume-Profit – CVP)
 • Kuidas arvutada ettevõtte tasuvuspunkti ning millised kululiigid on seejuures olulised?
 • Kuidas arvutada ettevõtte tulemust muutuvastes oludes?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Muutuvkuluarvutlus mitme toote korral
 • Toodangu struktuurist lähtuv arvestus
 • Millist toodangut eelistada ja toota eelisjärjekorras
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Kulude eelarvestamise ja prognoosimise meetodid
 • KMK (CVP) analüüsi kasutamine eelarvestamisel
 • ABC kasutamine eelarvestamisel

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.