Kliendiuuring - kuidas mõista klienti ning tema vajadusi?

Kes on sinu klient ja kuidas veel paremini tema ootustele vastata?

Positiivne muutus algab klientide vajaduste mõistmisest. Kes on sinu kliendid, mida nad tootelt või teenuselt ootavad, millised on nende tänased soovid ja tulevikuvajadused? Miks nad just teatud tooteid ja teenuseid eelistavad? Kuidas nad tarbimisotsuseid teevad? 

Kliendiuuringuteks kasutatavad kvalitatiivsed tööriistad aitavad märgata vajalikke muutusi ja leida üles ootamatud lahendused ettevõtte arenguks.

Koolitus annab teadmised ja praktilised tööriistad, kuidas läbi viia inimestest lähtuvaid kvalitatiivseid kliendiuuringuid.  Kvalitatiivsed uurimismeetodid nagu vaatlused, süvaintervjuud ja varjutamine aitavad pääseda kliendile lähemale ja teda paremini mõista. Meetodid on eriti kasulikud vastamaks küsimustele “Miks?” ja “Kuidas?”. Kahe koolituspäeva jooksul õpid märkama ja analüüsima tavapäraseid käitumismustreid ning -harjumusi. Oskad küsida teistsuguseid küsimusi ning analüüsida saadud tagasisidet pöörates tähelepanu detailidele. Klientide mõistmine annab tootele ja teenusele värske vaate, mida kasutada tuleviku arendustegevusteks. 

Koolitus annab vastused küsimustele:

 • Kuidas teada saada ja mõista, mis on klientide ootused tootele/teenusele? 
 • Kuidas leida klientide abiga uut inspiratsiooni arendustegevusteks?
 • Millest räägivad klientide ostumustrid ja tarbimisharjumused?
 • Kuidas tagasisidest välja võtta kõige olulisem?
 • Kuidas antropoloogilisi meetodeid kasutades vajalikke muudatusi ellu viia?

Koolituse eesmärk on õppida disainima ning läbi viima inimeste kogemustest lähtuvaid kliendiuuringuid, mis aitavad ettevõttes saavutada positiivseid muutusi ja luua innovatsiooni. Saada praktilised oskused kuidas koguda ja analüüsida klientide kogemusi, vajadusi, harjumusi ning tagasisidet, et disainida tulevikus inimkeskseid tooteid ja teenuseid. 

Koolitusele on oodatud teenusedisainerid, arendus-, kvaliteedi-, toote-, turundus-, kommunikatsiooni-, müügijuhid ja spetsialistid.
Koolitus sobib kõigile kelle igapäevatöös on vajalik mõista oma kliente ja kelle töö osaks on nende vajaduste väljaselgitamine ning muutuste elluviimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • soovid teada, mida sinu kliendid päriselt mõtlevad, usuvad, vajavad ja miks see nii on?
 • soovid arendada oma tooteid ja teenuseid lähtuvalt klientide vajadustest?
 • tunned, et ankeetküsitlused ei vasta sinu vajadustele ja otsite uusi tööriistu, mis aitaksid paremini kliente mõista? 
 • klientide tagasiside on vastandlik ning ei anna sulle piisavalt selget vaadet, kuidas edasi liikuda?
 • soovid olla teadlikum kliendiuuringute tellija ning nõudlik partner uuringufirmadele? 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teadvustab kliendiuuringute läbiviimise vajadust ning teab, millal neid läbi viia
 • teab kliendiuuringu peamisi meetodeid ja oskab neid kasutada
 • oskab analüüsida klientide tagasisidet ja kvalitatiivset materjali ning märkab olulisi mustreid ja detaile
 • oskab koostada kliendiuuringu plaani
 • oskab kasutada tagasisidet teenuse/toote arendamiseks ja turundamiseks või uue teenuse/ toote loomiseks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja uuringuplaani koostamine.

Kahepäevane koolitus toimub osalejaid kaasavas vormis, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega.
Kahe koolituspäeva vahel viivad osalejad läbi iseseisva kodutöö, mis aitab harjutada ja kinnistada õpitut. Kodutööle kulub hinnanguliselt 4 akadeemilist tundi ja see on arvestatud koolitusmahu sisse.
Koolituse lõpuks koostab osaleja uuringuplaani. Uuringuplaani koostamisel kasutatakse kõiki saadud teadmisi ning iga osaleja saab koolitajatelt personaalse tagasiside.

Soovi korral saab iga osaleja ühe kuu jooksul peale koolituse toimumist individuaalse 2 tunnise konsultatsiooni koolitajatega.

Maht: 20 akadeemilist tundi

Loe koolitaja artiklit:

Antropoloog soovitab: turundaja, ärata oma sihtrühm ellu! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Sissejuhatus antropoloogiasse, kliendiuuringud ja näited
 • mis on antropoloogia, kus see alguse sai ja kuidas tänapäeva maailmas vajalik?
 • kuidas antropoloogia mind mu töös aidata saab?
 • kliendiuuringute erinevad võimalused, meetodite valik ja kvalitatiivse lähenemise eelised
 • kvalitatiivsete meetodite eripära ja peidetud iseenesestmõistetavus (hidden obvious)
 • etnograafiline mõtlemine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kvalitatiivsed ja antropoloogilised meetodid
 • peamiste meetodite tutvustus: Intervjuud, vaatlused, klientide varjutamine, jalutuskäigu intervjuu, foto- ja videohääl, “mõtle valjult”, kogemuspäevik
 • praktiline ülesanne 30 min (vaatlus, foto- ja videohääl, lühiintervjuud video vahendusel)
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kelle kogemust uurida ja kuidas seda teha?
 • praktilise ülesande õpikogemuse refleksioon ja analüüs
 • sihtrühma valimine ja piiritlemine 
 • haavatavad sihtrühmad
 • ebatavalise kliendi uurimine ja selle kasulikkus
 • oma kliendi/kasutaja grupeerimine
 • eetika ja andmekaitse
 • inimkeskse materjali kasulikkus
 • tajutud reaalsus
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Materjali töötlemine ja analüüs ning lahendamist vajava probleemi defineerimine
 • ülevaade kvalitatiivse materjali töötlemisest + võimalikud analüüsi viisid ja meetodid
 • milleks seda minu töös vaja on?
 • mida hakkan selle materjalidega tegema?
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Kodutöö refleksioon, analüüs ja tagasiside
 • refleksioon ja kodutöö kogemuse jagamine ning  analüüs
 • teema analüüs ja mustrite leidmine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kliendiuuringutest vajalike muudatusteni
 • uuringutulemuste vormistamine ja jätkutegevuste elluviimine (turundussõnumid, toote- ja teenusearendus jms)
 • protsessi disain: kaasamine, koosloome pilotiseerimine, nügimine
 • antropoloogiline konsultatsioon, etnograafilise mõtlemise rakendamine
 • prototüüpimine ja testimine
 • klient kui partner
 • organisatsioonikultuuri roll tulemuste rakendamisel ja muudatuse elluviimisel
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Uuringuplaani mudeldamine
 • oma “valu” täpsustamine
 • uuringuplaani koostamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Uuringuplaani tagasiside ja kokkuvõtted
 • uuringuplaanide tutvustamine
 • koolitajate ja osalejate tagasiside uuringuplaanile
 • koolituse kokkuvõtted

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.