Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

Kuidas kajastada investeeringuid väärtpaberitesse ja kinnisvarasse igapäevases raamatupidamises ja aastaaruandes?

Koolitus annab tervikliku ja näidetega illustreeritud ülevaate finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade investeeringute (aktsiad, võlakirjad, osad, kinnisvarainvesteeringud jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Koolituse käigus selgitatakse, kuidas mõjutab kasutatav arvestuspõhimõte kasumit, kui ettevõttel on võimalik valida erinevate arvestuspõhimõtete vahel.

Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust investeeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega;
 • juhid, kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes;
 • finantsjuhid, siseaudiitorid;
 • raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb investeeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid või õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • teab ja mõistab olulisemaid Eesti finantsaruandluse standardi ja rahvusvahelise finantsaruandluse standardi (IFRS) erinevusi finantsinvesteeringute kajastamisel;
 • tunneb finants- ja kinnisvarainvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb finants- ja kinnisvarainvesteeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loengu vormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja nõuandeid Raamatupidaja.ee artiklist:

Kuidas deklareerida investeerimistulu lapse nimel?

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 - 11:30
1. Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamine
 • Finantsinvesteeringu mõiste
 • Ülevaade enamlevinud finantsinvesteeringutest: aktsiad ja osad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid, ühisrahastus
 • Eesti finantsaruandluse standard, finantsinvesteeringute kajastamise põhireeglid, erinevus rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS-st).
 • Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatavad mõõtmismeetodid
 • Finantsinvesteeringute esmane arvele võtmine. Soetusmaksumus

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaruandes.
 • Finantsinvesteeringute edasine kajastamine. Korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus. 
 •  Aktsiad ja osad 
 • Võlakirjad
 • Fondiosakud 
 • Tuletisinstrumendid

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused.

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kinnisvarainvesteeringud
 • Tütar- ja sidusettevõtte mõiste
 • Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine raamatupidamises
  • Esmane kajastamine
  • Edasine kajastamine. Kapitaliosaluse meetod
 • Kinnisvarainvesteeringu mõiste
 • Kinnisvarainvesteeringute kajastamine raamatupidamises
  • Esmane arvelevõtmine
  • Edasine kasutamine
 • Kokkuvõte, arutelu, küsimused     

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.