ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

Ettevõtte pikaajaline edukus hakkab sõltuma sellest, kuidas sa juhid ESG mõjusid oma ettevõttes.

Kas soovid, et sinu ettevõte oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline? Regulatsioonid, rahastajad ja rahvusvahelised kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt teadlikku suhtumist ESG (environmental-social-governance) mõjudesse. See nõuab strateegilist lähenemist ja selget tegevuskava.

Meie koolitus on loodud selleks, et anda sulle terviklik ülevaade ja praktilised juhised ESG teemade juhtimiseks. Koolitus sobib igas suuruses ettevõtetele ja on eriti kasulik neile, kes tegutsevad rahvusvahelistel turgudel või plaanivad laieneda. Koolituse teemad: 

 • globaalsed jätkusuutlikkuse trendid ja nende mõju sinu ettevõttele;
 • ESG valdkonna mõisted, standardid ja regulatsioonid;
 • näpunäited ESG teemade juhtimiseks ja oma ettevõtte mõjude vähendamiseks;
 • parimad praktikad ja ideed oma ettevõtte arendamiseks.

🌎 Koolitusel tuginetakse rahvusvahelistele enim tunnustatud standarditele (ÜRO kestliku arengu eesmärgid, OECD Guidelines for multi-national enterprices, GHG Protocol jne) kui ka EL regulatsioonidele ja määrustele (CSRD, Taksonoomia määrus, Fit for 55 jne).

Koolitusele on oodatud ettevõtted sõltumata sektorist ja ettevõtte suurusest. Koolitus sobib spetsialistidele ja keskastme juhtidele, kuid eelkõige on vajalik ettevõtte otsustajatele (tegevjuht, finantsjuht, äriarendusjuht), kellel on võimekus ettevõtte arengut suunata strateegilisel tasandil.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaama globaalsetes keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse trendidest ja nende seostest Eesti ettevõtetele;
 • mõistab, milliseks on kujunemas ettevõtluse tegevuskeskkond jätkusuutlikkuse perspektiivist vaadatuna;
 • orienteerub ESG valdkonna mõistetes ning peamistes standardites ja valdkonnaülestes regulatsioonides;
 • omab praktikas realiseeritavat arusaama, mida tähendab ESG teemade juhtimine ettevõttes ja kuidas seda samm-sammult oma ettevõttes rakendada;
 • saab ideid ja inspiratsiooni rahvusvahelistest ja Eesti põhistest parimatest näidetest erinevates sektorites;
 • mõistab oma ettevõtte põhiselt ESG mõju ulatust ja prioriteetseid teemasid;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise ESG juhtimise teekaardi ja seada eesmärke;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise aruandluse struktuuri (sh mõõdikud / KPI-d).

Maht: 8 akadeemilist tundi. 

Koolituse käigus toimuvad iseseisvad harjutused, arutelud, peegeldused, mis toetavad praktiliste sammude kinnistamist.  Koolitus põhineb Sustinere enam kui kuueaastase kogemusele nõustades kliente ESG strateegiate loomise ja mõju mõõtmise valdkonnas.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusele:

✔️  "Huvitav, hea info. Positiivne, et oli 2 koolitajat, kes teineteist toetasid ja täiendasid."
✔️  "Hästi korraldatud, süsteemne, uued teadmised, hea ajakasutus."
✔️  "Väga avatud ja toredad koolitajad."

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. ESG olemus, olulisus ja tähendus
 • Globaalsed jätkusuutliku arengu megatrendid, rahvusvahelised kokkulepped (sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Pariisi kokkulepe, Euroopa Liidu rohelepe) ja nende mõju Eesti ettevõtetele;
 • Jätkusuutlikkuse ja ESG mõisted – sisu ja teemade ulatus;
 • Ülevaade turgu ja ettevõtluskeskkonda mõjutavatest teguritest, sh ESG regulatsioonid (kestlikkuse aruandluse direktiiv, taksonoomia määrus) ja nende kohaldumisest Eesti ettevõtetele;
 • Olulisemad valdkondade ülesed ESG ja jätkusuutlikkuse raamistikud, standardid ja juhised

Kasutatavad meetodid:  Loeng, osalejaid kaasav arvamus-küsitlus, arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. ESG juhtimine ettevõttes
 • ESG ja jätkusuutlikkuse tähendus ja ulatus ettevõttes
  • E, ehk keskkonnamõju juhtimine (sh kliimamõju hindamine, ringmajandus);
  • S, ehk sotsiaalse mõju juhtimine (sh mõju töötajatele, huvigruppidele laiemalt);
  • G, ehk vastutustundlik juhtimispraktika;
  • ESG juhtimisraamistik ettevõttes, ESG aruandlus.
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus – ettevõtte/organisatsiooni mõjukohtade tuvastamine.

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, grupiarutelu

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. ESG juhtimise tööriistad ja parimad praktikad
 • Näited ettevõtete ESG teemade juhtimisest Eestist ja mujalt;
 • Soovitused ja ideed ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks ettevõttes:
  • ülevaade raamistikest ja metoodikatest;
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus: esialgse ESG teekaardi sõnastamine, st mis on järgmised praktilised elemendid ettevõtte ESG juhtimises.

 

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes
 • Ettevõtte põhiste mõjukohtade põhjal esmase teekaardi sõnastamine; arutelu osalejatega teineteiselt õppimiseks
 • Kokkuvõte koolituspäevast

 

Kasutatavad meetodid: grupiarutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.