koolitaja pilt

Koolitaja:

Siim Vahtrus

Aeg:

09.04 - 30.04, kell 04:00-07:15

Argumenteeritud müük

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eriti B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Koolituse käigus toetatakse osalejate struktureeritud ning analüütilist mõtlemist ja argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult müügialastes situatsioonides.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on harjutada argumentide loomist ja kasutamist klientidega suhtlemisel ja oma toodete ning teenuste müümisel.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele B2B müügiga tegelevaid müügitöötajaid, kliendihaldureid, osakonnajuhte, valdkonnajuhte ja tippspetsialiste, kelle igapäevases töös on oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
  • Tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
  • Teab, kuidas struktureerida ja siduda oma toote/ teenuse tugevused ja ettevõtte näitajad müügiargumentideks;
  • Oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordasid ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
  • On läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas Sinu tänased ja tulevased kliendid ootavad Sinu tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
  • Kas tunned, et konkurentsiolukord Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
  • Kas sooviksid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
  • Kas sooviksid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Koolitus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Õpiväljundite saavutamise hindamine toimub praktiliste tööde (dialoogid osalejatega, grupiarutelud, juhtumisanalüüs) käigus koolituse jooksul. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 10 akadeemilist tundi

Koolituse ajakava: 1. päeval kell 9.45-15.30, teisel päeval kell 9.45-13.15.

Kuula raadiosaadet siit: Argumenteeritud juhtimine