Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Kuidas tõsta projekti tööviljakust?
Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast - mida nemad isiklikult saavad teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada ajakadusid ehk teisisõnu, kuidas tõsta läbi koostöö korralduse tööviljakust? Koolitus annab praktilised teadmised, et projektijuhtimise koostöö protsessid annaksid oodatud tõhususe.

Koolitusprogramm koosneb kahest osast:

 1. osa: Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas. Koolitajad on Tiit Valm ja Ahti Väin. Kestvus 5 päeva.
 2. osa: Õiguse alused projektijuhtidele. Koolitaja on vandeadvokaat Ott Saame. Kestvus 1 päev.

Kogu 6-päevane projektijuhtimise koolitus aitab kogemusega projektijuhtidel (3 aastat kogemust) oma teadmisi korrastada ja täiendada.

 

Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

 

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega ja aidata kaasa ehitusvaldkonna tööviljakuse kasvule.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • Mõistab projekti ettevalmistamise olulisust kasumilikkuse kasvule ja tähtajaks tulemuse saavutamiseks.
 • oskab tõhustada töökorraldust ja vähendada ajakulu;
 • oskab planeerida täpsemalt ressursikasutust;
 • saab teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel;
 • oskab luua pingevabamat töökeskkonda;
 • on saanud igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • teab tööks vajalike projektijuhtimise tööriistu;
 • teab projektijuhtimist puudutavaid juriidilisi küsimusi;
 • on saanud kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Koolituse meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitajad.

Maht: 48 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajatega Tiit Valm ja Ott Saame.

 

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

✔️ "Väga kasulikud teadmised (sh reaalsed mudelid, tööriistad), mida kasutada."
✔️ "Põhjalik ja kiire koolitus on küll pöördvõrdeline, aga koolitaja suutis mõlemat."
✔️ "Koolituse struktuur on hästi üles ehitatud, uudset oli nii valdkonnas tegutsejale kui alles alustajale."
✔️ "Pilt sai selgeks küll, paljud asjad, mis seni olid ainult mõtlemise tasemel, muutusid kättesaadavamaks."
✔️ "Hea koolitus, ehituse eripära arvestav, teiselt kursuslastelt head näited."

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Sissejuhatus
• Projektijuhtimise areng läbi aastate
• Lihtne projekti määratlus
• Projekti organisatsioon
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Vastutuse jaotus
• Projektijuht ja allprojektid ning töövõtumeetodid
• Tegevuste jaotus projekti sees
• Projekteerimislepingud ja peaprojekteerija roll
• Ehituslepingud ja vastutuste jaotus
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Meetodid
• Projektijuhtimisteostuse meetodid
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Projekti lõpetamine
• Projekti lõpetamine ja haldus ning hooldus
• Projekti elukaar
• Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projektijuhtimise edukus
• Projektijuhtimise edukuse kriteeriumid
• Erinevate huvipoolte koostöö huvide ja vajadustega arvestamine
• Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Määramatusega arvestamine
• Planeeritava töö määratlus
• Määramatuse arvestamine planeerimisel
• Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, grupitöö
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kuidas vältida ajakadusid projekti käigus
• Mida peab tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust

Kasutatavad meetodid: grupitöö ja arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Aja kulgemise jälgimine projektiplaaniga
• Projekti mahu ja kestuse seosed – Kriitiline tee

Kasutatavad meetodid: arutelu ja reaalse plaani demo
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Riskide juhtimine
• Riskid ja nendega arvestamine ehituse käigus
• Ajavaru loomine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kommunikatsiooni juhtimine
• Kommunikatsiooni juhtimine – kuidas kindlustada õigeaegne info olemasol

Kasutatavad: loeng ja arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Koosolekute juhtimine
• Koosolekute tüübid
• Koosolekute juhtimine, kui inimesed on füüsilises ühes ruumis
• Veebikoosolekute juhtimine
• Juhtide ja tööde teostajate vastutus

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Meeskonnatöö kindlustamine
• Meeskonna koostöö kindlustamine – grupi dünaamika juhtimine
• Muudatuste kokkulepped
• Projektijuhtimise protsessi ja meeskonna arengu tagamine

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Projekti alustamine
• Kes juhib projekti? See kelle käes on rahakott!
• Kogu kulu eelarve projektile
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Eelarve
• Kulude mõjutamise võimalused
• Hinna ja kvaliteedi suhe (hangete) eelarves
• Eelarve koostamine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Hanked
• Hangete korraldamine
• Erinevate töövõtuviiside puhul eelarve kujunemine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Projekti lõpetamine
• Eelarve jälgimine
• Lisa- ja muudatustööd
• Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Inimeste käitumuslikud erinevused
• Koostöö ja suhtlus erinevate inimestega
• Erinevad käitumistüübid ja enese käitumise kohandamine sellega, et vältida suuri konflikte

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Inimeste lugemise arendamine
• Inimeste lugemise harjutamine läbi õppefilmide analüüsi

Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Enda käitumise kohandamine vältimaks suuri konflikte
• Suhtlusprobleemide tekkimise põhjused
• Inimeste erinevusega arvestamine

Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Läbirääkimised
• Läbirääkimised töö käigus erinevate huvipooltega

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Mis on õigus ja mis ei ole õigus?
• Mis õigus on, kes seda kehtestab. Avalik õigus vs eraõigus. Eesti õigus vs Euroopa Liidu õigus. Määrus, direktiiv.
• Tavad, k.a. hea ehitustava. Praktika. Standardid. Koodeksid, üldtingimused, ETÜ, RYL.
• Isikud. Juriidilise isiku vastutuse piirid. Kes on tarbija?
• Mis on tehing, leping ja kokkulepe? Lepingu vormid, vorminõuded. Kas lepingus võib kokku leppida seadusest erinevalt?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Lepingud üldiselt. Käsundus- ja töövõtuleping kui projektijuhtimise peamised lepingud. Töövõtulepingu täitmine (I)
• Käsundusleping vs töövõtuleping.
• Lepingu läbirääkimised. Mis peaks lepingus olema? Tellija lähteandmed ja juhised ning nende kontrollimine töövõtja kui asjatundja poolt.
• Tüüpleping (tüüptingimused). Tüüplepingu ohud.
• Lepingu sõlmimine. Millal on leping sõlmitud?
• Lepingulised põhikohustused ja kõrvalkohustused.
• Lepingu hind (tasu), eelarve siduvus.
• Lepingu täitmine. Täitmise kvaliteet. Mida tähendavad „mõistlik“ ja „oluline“? Millest peab teisele poolele teatama? Lepingu tõlgendamine.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Töövõtulepingu täitmine (II)
• Lisa- ja muudatustööd. Lepingu muutmine. Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Muudatuste / kokkulepete vormistamine.
• Lepingu täitmise tagamine. Pant, garantii (k.a. ehitusgarantii), käendus. Töövõtja pandiõigus, ehitaja õigus nõuda hüpoteeki.
• Tasunõude sissenõutavaks muutumine. Töö valmistegemine, üleandmine, vastuvõtmine, vastuvõetuks lugemine. Tellija õigus keelduda töö vastuvõtmisest. Töö ülevaatamine ja puudustest teatamine.
• Rahalise kohustuse täitmine tasaarvestusega.
• Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, korraline vs erakorraline ülesütlemine. Tellija ülesütlemisõigus. Ülesütlemine ja taganemine rikkumiste tõttu. Lepingurikkumise olulisus.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Vastutus ja kahju hüvitamine, kohtus (jm) vaidluste lahendamine
• Vastutus ja õiguskaitsevahendid, solidaarvastutus. Viivis. Leppetrahv. Hinna alandamine. Kohustuse täitmise nõudmine, tellija õigus töö ise parandada või lasta seda teha. Õigus kohustuse täitmisest ajutiselt keelduda. Vääramatu jõud.
• Kahju hüvitamise eesmärk, piirid ja eeldused.
• Nõude aegumine vs õiguse lõppemine. Üldised aegumistähtajad. Ehitise puudusest tulenevate töövõtulepingu järgsete nõuete aegumine.
• Juristi/advokaadi poole pöördumine. Kohtuvaidlused, aja- ja rahakulu. Kohtuotsuste edasikaebamine ja jõustumine, otsuste täitmine. Hagi tagamine. Vahekohus.
• Konfidentsiaalsus, ärisaladus, ebaaus konkurents. Infoturve.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].