koolitaja pilt

Koolitaja:

Aule Kindsigo

Aeg:

14.12.2020, kell 05:00-13:00

Maksuarvestus raamatupidajatele


Raamatupidaja ülesandeks on tunda ja rakendada maksuseadusi ning pidada nõuetekohast maksuarvestust. Raamatupidaja maksuteadlikkus annab ettevõttele täiendavaid eeliseid maksukulude kokkuhoidmiseks ja maksuriskide vähendamiseks. Ideaalis on igas ettevõttes pearaamatupidaja esimene isik, kellelt küsitakse nõu ja abi maksuriskide hindamisel ning tehingutele parima maksulahenduse leidmisel. Samuti raamatupidajalt eeldatakse, et ta esitab Maksu- ja Tolliametile nõuetekohase maksuarvestuse.

Koolitusel „Maksuarvestus raamatupidajatele“ jagab maksuekspert teadmisi ja praktikaid, mille tulemusena kasvab raamatupidajate maksuteadlikkus, mis võimaldab neil leida parimaid maksulahendusi ettevõttele ja tõsta seeläbi ettevõtte kasumlikkust.

Koolituse eesmärk on viia kokku maksuseaduse normid, maksualased teadmised, parimad kogemused ja praktika ning õppida nägema konkreetses ettevõttes seaduslikke maksude pealt kokkuhoidmise võimalusi.

Koolitusele on oodatud

  • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi (näiteks) pearaamatupidajaks ning tunda ennast maksude alal viis korda kindlamalt.
  • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust ja õppida muundama maksukulud ettevõtte tuluks.

Koolituse tulemusena osaleja

  • kaardistab ja analüüsib ettevõtte maksukoormust;
  • hindab oma ettevõttes maksuriske ja nägeb ette võimalikke maksutagajärgi;
  • rakendab enda ettevõttes maksusoodustusi efektiivsemalt;
  • analüüsib tehingute tegemisel erinevaid maksuseaduseid ja oskab hinnata otsuste maksutagajärgi;
  • esitab ja muudab maksudeklaratsoone ning rakendab maksudeklaratsioonide esitamisel parimaid praktikaid, mis vähendavad maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
  • hindab laenudega seonduvaid maksuriske ja oskab neid ära hoida;
  • rakendab turuhinna määramise põhimõtteid, mis ei too kaasa maksukohustuse tekkimist;
  • rakendab maksuaudiitoriga suhtlemisel parimad strateegiaid.

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesannete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on teemast tulenevate aspektide taipamine ja seostamine eluliste asjaoludega, eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamine võimalusi ja maksuriske, mida saab juba kohe alguses maandada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

 

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!