Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?
Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks.

 

Tihti on ettevõtetes probleemiks see, et andmeid hoitakse serverites ja kasutatakse neid ainult minevikku vaatavaks aruandluseks – see ei võimalda avada kogu potentsiaali, mida andmetel pakkuda on. Andres Kukke tutvustab, kuidas teha koostööd andmetega, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui pikemas perspektiivis.

 

Andmehalduse tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning viise nende mõõtmiseks. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad sul enda jaoks välja valida see õige.

 

Praktiliste näidete ja harjutuste abil arendad oma andmekirjaoskust, mis on vältimatuks eelduseks andmepõhiste protsesside algatamiseks oma ettevõttes. Koolituse käigus loovad kõik osalejad endale tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ning kuidas mehitada ning planeerida protsess, mis päädiks ettevõttes uue võimekusena - analüütilise võimekusena.

 

Andmekirjaoskus ning sellest tulenev andmete nutikas töötlemine on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab luua konkurentsieelist. Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia,  andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas.

 

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoksus (Data Literacy)
 • Juhtimisarvestus ja tulemusjuhtimine (Managerial Accounting, Evidence based Management)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)
 • Visualiseerimine
 • Juhtimislauad (Dashboards)

 

Koolituse eesmärk on osalejate kõrgem andmekirjaoskuse tase – oskus kasutada andmeid ja luua rakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks ning orienteerumine andmemajanduse teemades. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

 

Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida: ettevõtete  tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid;
 • töötajad, kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose:andmeanalüütikud, ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad;
 • andmete eest vastutajad, kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu: andmehaldurid, andmeanalüütikud;
 • ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga kui ka ettevõtted, kus on plaan arendada analüütilist võimekust.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 •        Soovid teada, kuidas saavutada soovitud tulemusi vältimatute tagajärgede asemel?
 •        Soovivad arendada andmete leidmise, lugemise, analüüsi või argumenteerimise oskusi?
 •        Soovid toetuda rohkem faktidele ja luua oma ettevõttes digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 •        Soovid saada teada, mida tähendavad lühendid AI – Arificial Intelligence, BI – Business Intelligence, DI – Decision Intelligence?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

 

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetoditel:

 1.        andmekirjaoskuse ensehindamise testil taseme tõus;
 2.        kahe praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4;
 3.        täidetud tegevusplaan.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Kursuse osalemise eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu - data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, arificial intelligence, data science ning decision intelligence.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 14 osalejat.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolituse kohta ka artikleid:

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

Ajakava

1. päev
2. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?
• Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
• Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
• Ärianalüütika kasud ning riskid

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega
• Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
• Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
• Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Andmeanalüüsi praktikum
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
5. Kokkuvõtte ja tagasiside kodutööst. Enda tegevusplaani loomine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
6. Ärianalüütika jaoks sobilik andmetöötluse arhitektuur ning vajalikud tööriistad
• Andmete neli erinevat olekut ehk töötlustaset
• Suurandmete (big data) kasutamine
• Ärianalüütika andmearhitektuur, andmebaasid ja andmelaod
• Andmekataloogid
• Ärianalüütika tööriistad

Kasutatavad meetodid: loeng, grupi arutelud, videod
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
7. Ärianalüütika metoodikad
• Analüüsi neli erinevat faasi
• Andmete visualiseerimine
• Prognoosimine (what-if)
• Masinõpe (AI), andmekaeve ja andmeteadus

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
8. Analüütilise võimekuse loomine ja arendamine, tegevusplaani koostamine
• Analüütilise võimekuse arendamise protsessi 10 sammu
• Ärianalüütika projektide läbiviimine ja nende hindamine
• Ärianalüütika tiimi rollid ning selle mehitamine ettevõttes
• Isikliku ja ettevõtte tegevusplaani lõpetamine
• Enesehindamine

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].