Äripäeva juhtimiskool

Viis peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile
Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Esmalt keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale, kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teisi valdkondi.

Äripäeva juhtimiskool on viiest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Urve Palo, Toomas Tamsar, Marko Rillo, Andres Kukke ja Tiina Saar-Veelmaa. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks aktuaalsete teemade seast.

Äripäeva juhtimiskooli eesmärk

on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust viies aktuaalses valdkonnas: meeskonna juhtimine,  strateegiline paindlikkus ja innovatsioon, coaching; ärianalüütika ja AI ning organisatsioonikultuur.

Koolitusele on oodatud

juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning selle abil oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ja arendada.

Äripäeva juhtimiskooli valdkonnad ja teemad

Äripäeva juhtimiskool koosneb viiest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja.

  1. päev (26.10.2022) - Juht ja meeskond - kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel? Jagame teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest. Koolitaja on Urve Palo.
  2. päev (10.11.2022) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Anname juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.
  3. päev (30.11.2022) - Ärianalüütika ja AI - Kuidas andmed enda ettevõtte jaoks tööle panna? Anname esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks. Koolitaja on Andres Kukke.
  4. päev (14.12.2022) - Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid - kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis? Anname uudseid teadmisi ja oskusi strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis. Koolitaja on Marko Rillo.
  5. päev (11.01.2023) - Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks - Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks. Värskendame arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Vaatleme põlvkondade vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna kujundatud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida oma organisatsioonis uut juhtimiskultuuri. Koolitaja on Tiina Saar-Veelmaa.

Äripäeva juhtimiskooli tulemusena osaleja

  • analüüsib oma käitumis- ja juhtimisstiile ning teab, kuidas neid erinevates olukordades kasutada; oskab valida õiged inimesed õigetele kohtadele ja teab, kuidas hoida töötajaid ning toetada nende arengut ja innovatsiooni.
  • mõistab coachingu mõtteviisi ja teab coachingu rakendamisvõimalusi; teab peamisi coachingutööriistu; oskab küsimuste abil töötamist ja juhtimist.
  • teab kaasaegseid ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalusi ja oskab neid juhtimisotsuste tegemisel kasutada; teab, kuidas tekitada ettevõttes andmepõhist kultuuri; oskab kasutada erinevaid tehnikaid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.
  • oskab kasutada tööriistu, mille abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi; oskab genereerida innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada.
  • oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib; loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised; hindab adekvaatselt, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist.

Äripäeva juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted

Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu.

Kestus: 5 päeva (40 akadeemilist tundi)

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
5. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Käitumisstiilid ja mina
• Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
• Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
• Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
• Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Juhtimisstiilid
• Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
• Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)
13:00 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kuidas valida töötajaid?
• Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
• Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kuidas hoida töötajaid?
• Juhi 8 hädavajalikku oskust
• Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
• Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused
• Coachingu alustalad, coachingu kasutusvõimalused.
• Aktiivne kuulamine ja mittekuulamine kui coachiva juhtimise tööriistad, selle mõju inimestele.

Kasutatavad meetodid: Harjutused, loeng, arutelu.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Peegeldamine ja tagasisidestamine
• Peegeldamine ja tagasisidestamine kui coachiva juhtimise tööriistad.
• Teise inimese positsiooni mõistmine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, coachiva vestluse praktiseerimine.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Küsimuste abil juhtimine • Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine. • Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine.
• Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine.
• Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine

Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Harjutamine ja kokkuvõte
• Plaani koostamine, õpitu peegeldamine, toetuse küsimine.
• Vastutuse võtmine

Kasutatavad meetodid: coachiva vestluse praktiseerimine, arutelu, iseseisev töö, tagasisidestamine.
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad tänapäeval ärilist väärtust?
• Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
• Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
• Ärianalüütika kasud ning riskid ning ärianalüütika elukaare neli astet

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ärianalüütika väärtusahel ning selle lõimumine igapäevase juhtimisega
• Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
• Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
• Ärianalüütika andmearhitektuur (s.h andmete virtualiseerimine)
• Andmehaldus, kui andmete korrashoidmise vältimatu eeldus
• Ärianalüütika metoodikad ja töövahendid

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Andmete visualiseerimine ning digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte baasil
• Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
• Isiklik ja rühmatöö oma valdkonna juhtimislaua töölaua loomisel
• Tagasiside töölaua prototüübile

Kasutatavad meetodid: Praktikum
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Tehismõistus (AI - Artifical Intelligence), kui intelligente abimees (IA -Intelligent Assistance
• Tehismõistuse, masinõpe, statistika, andmekaeve ja andmeteaduse seosed ja tänased võimekused
• TOP 3 masinõppe algoritmi
• Ärianalüütika (s.masinõppe) projektide elluviimise 10 sammu
• Isikliku tegevuskava koostamine

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Olulisemate strateegiliste megatrendide tabamine
• Kuidas on strateegialoome viimase 5 aasta jooksul pea peale pööratud?
• Kuidas analüüsida trendide mõju ja ajalist perspektiivi?
• Kuidas hinnata, millised trendid on minu tööstusharus valdavad?
• Olulised allikad trendide jälgimiseks ja uuendustega kursis hoidmiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, millele järgneb rühmatöö megatrendide mõjude kohta igaühe tööstusharu valdkonnas.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Oma firma võimekuste analüüs
• Kuidas mõõta oma ettevõtte ja töötajate tänaseid tugevusi ja vajakajäämisi?
• Kuidas määrata, et millised neist võimekustest muutuvad strateegiliste trendide valguses kriitiliselt oluliseks?

Kasutatavad meetodid: alustuseks toimub lühike mõtteid laiendav loeng ja peale seda jätkame rühmaaruteluga, kus mõtestame enda valdkonnas äri analüüsimise ja ümberkujundamise eripärasid.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Loovad tööriistad innovatsiooni käivitamiseks
• Kuidas genereerida innovaatilisi ideid, mille abil oma äri ümber defineerida?
• Kuidas mõtestada ümber oma äri toimimisloogika ja ärimudel pea peale pöörata, et leida uuenduslikke võimalusi kasumi teenimiseks?
• Mida tähendab ärimudeli uuendamine innovatsiooni valguses?
• Tööriistad iseenda äri ümber mõtestamiseks ja loovaks ümber kujundamiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, seejärel harjutame tööriista kasutamist, mille abil hakkame mõtestama uuenduslikke ärimudeleid.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Strateegilise paindlikkuse saavutamine erinevate juhtimispraktikate juurutamise kaudu
• Millised võimekused toetavad strateegilist paindlikkust?
• Kuidas paika panna praktilist tegevuskava, et juurutada oma ettevõttes strateegiliselt paindlik juhtimiskultuur, mis võimaldaks olla püsivalt innovaatiline ja tulemusi saavutada?

Kasutatavad meetodid: loeng, rühmatöö strateegilise paindlikkuse teemal ja individuaalne töö praktilise tegevuskava paika panemiseks.
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Sissejuhatus tööõnne teemasse
• Muutunud tööõnne käsitlus: tööõnne valem. 12+6 komponenti heaoluks. Tasakaalu valem.
• Generatsioonide vahelised erinevused ja ootused.
• Erinevad aspektid: hygge, ikigai ja fika.
• Pinge ja muudatuste mudelid.

Kasutatavad meetodid: Sotsiomeetria, paarisharjutused, kaasav loeng.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Rätsepatööna kujundatud töösuhted
• Töötaja avamise ja mõistmise metoodikad: mina-pildi harjutus, loov intervjuu; väärtuste ratas, töödisaini mudel (N. Amundson, M. Bunglay)
• Tuleviku suunatud visualiseerimine, mis kaasaks ja jõustaks. 5 D projektsioon.

Kasutatavad meetodid: Visulaliseerimine, eneseanalüüs, paarisharjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kaasamise meistriklass
• Päriselt kuulamise harjutus (Päivi Ketoneni mudel)
• Keeruliste tüpaažidega žongleerimine – ootuste timmimine.
• Meeskonna ja tiimitöö potentsiaali suurendamise harjutus (Marchall Goldsmithi mudel)
• Kaasavate meetodite laat

Kasutatavad meetodid: Arutelud, sotsiomeetria
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kultuuri uuendamine
• Organisatsiooni disaini mudel, millesse inimesi kaasata
• „Kivide tuvastamine kinganinas“ ja loovmeetodid lahenduste leidmiseks
• Siseteenuste disain, mis võimaldab värskendada töösuhteid, kultuuri ja muuta organisatsioon atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui uutele töötajatele.
• Head näited ja parimad praktikad.

Kasutatavad meetodid: Arutelu, koosloomine, visualiseerimine, esitlused.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].