Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

Kas ja millisel alusel vastutab teenuse osutaja selle raames tekkinud tervisekahju eest?

Koolituse edukal läbimisel 4 täiendõppepunkti!

Koolitus annab teadmised uuest patsiendikindlustuse regulatsioonist, mis jõustub 1. juulil 2024 ning tervikülevaate hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutusest.

Uus seadus jõustub 1. juulil 2024, mis tähendab, et kuni uue seaduse jõustumiseni peavad tervishoiuteenuse osutajad ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevad tervishoiutöötajad veel teadma ja tundma „vana“ regulatsiooni ning samal ajal valmistuma ka uueks. Koolitus selgitab, kui suures ulatuses kohalduvad seni kehtinud põhimõtted ning millised on uue regulatsiooni võtmeküsimused.

Vastutuse tundmine ning sellega seonduva juriidilise tausta adumine on tervishoius äärmiselt oluline. Ainuüksi dokumenteerimiskohustuse mittekorrektne täitmine võib tervishoiuteenuse osutaja (sh ka arsti) jaoks kaasa tuua lepingulise vastutuse ja kahjunõude. Halvimal juhul võib viga teenuse osutamisel päädida ka kriminaalvastutusega.

Vastutust reguleerivas õigusruumis on aga tulemas olulised muudatused, mis muudavad selgemaks tervishoiuteenuse osutaja vastutuse piire ning ulatust. Covid-19 epideemia tuules võttis Riigikogu vastu aastaid töös olnud patsiendikindlustuse regulatsiooni (tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse). Uue seaduse tulemusena vähendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osaleva kvalifitseeritud arsti, hambaarsti, iseseisvalt tervishoiuteenust osutava õe või ämmaemanda isikliku vastutuse ulatust.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutuse õiguslikust regulatsioonist ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohukohtadest, mida tasub tervishoiuteenuse osutajatel ja tervishoiutöötajatel teenuse osutamisel silmas pidada. Lisaks tutvustatakse senisest kohtupraktikast vastutuse valdkonnas ning antakse teadmised uue kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse osas.

Koolitusele on oodatud tervishoiutöötajad, tervishoiuteenuste osutajad (füüsilised isikud ja raviasutuste esindajad).

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, millised on tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja üldised kohustused tervishoiuteenuse osutamisel;
  • teab, millised on kohustuste rikkumise puhul tekkiva vastutuse juriidilised eeldused ja millised on potentsiaalsed tagajärjed;
  • oskab tähelepanu pöörata juriidiliselt riskantsetele situatsioonidele ning on tuttav relevantse kohtupraktikaga;
  • teab suures plaanis, millised õigused ja kohustused lisanduvad tervishoiuteenuse osutajale uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga;
  • oskab kaitsta enda õigusi tervishoiuteenuse osutamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitusel tuuakse näited aktuaalse kohtupraktika näitel ning kaasuste lahendamine aitab põhjus/tagajärg seoseid mõtestada ja analüüsida.
Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste lahendamiste ja arutelude teel. 
Koolituse lõpus sooritatakse lühike valikvastustega test, mille edukas läbimine annab 4 täiendõppepunkti. Test on elektrooniline ja seda saab täita arvutis või nutiseadmes.
Palume osalejatel koolitusele kaasa võtta telefon või arvuti.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine
10:00 - 12:00
Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja vastutus
  • Tervishoiuteenuse osutamise peamised tingimused
  • Millal tõusetub küsimus vastutusest (tervishoiuteenuse osutaja kohustused, lepinguõiguslik vastutus, kriminaalõiguslik vastutus)

Relevantne kohtupraktika

12:00 - 13:00
Lõuna
13:00 - 14:00
Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus
  • Kuidas valmistuda uueks regulatsiooniks
  • Tervishoiutöötaja isiklik vastutus
  • Ravivigade dokumenteerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.