koolitaja pilt

Koolitaja:

Tõnu Lehtsaar

Aeg:

03.06.2021, kell 03:00-11:00

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka lihtsalt psühholoogiahuvilised.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab konflikti toimemehhanisme;
  • teab konfliktis käitumise võimalusi;
  • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
  • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimise põhimõtteks on olla hariv, olles samas seotud osalejate kogemusega ja aidates leida vastuseid isiklikele küsimustele. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi