Kuidas edukalt realiseerida oma õigusi ehitushankes?

Praktiline koolitus ehitushangetes osalevatele pakkujatele
Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner Britta Oltjeril ja vandeadvokaat Karin Ploomil on pikaajaline kogemus ehitusvaidlustes ja riigihankemenetlustes. Koolitusel annavad nad ehitushankes osalevale pakkujale selge ülevaate oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides.

Tihti puudub pakkujatel terviklik ülevaade hankemenetlusest, mis tähendab, et on ebaselge, kas, millal ja mida tuleks oma õiguste kaitsmiseks ära teha, ilma et seatakse ohtu hankemenetluses edukas osalemine.

Ehitushange on detailne ja mahukas hange, milles tuleb olla tähelepanelik nii hankijal kui pakkujal. Koolitusel analüüsime põhjalikult hankemenetluse erinevaid etappe, selgitades millised on olulised sisulised ja formaalsed nüansid, mida peab ehitushankel osaleja teadma. Koolitusel antakse muuhulgas selge ülevaade, millal, mida ja kuidas tuleks vaidlustada, et nii pakkumine kui ka hankelepingu täitmine oleks edukas.

Koolituse eesmärk on anda pakkujale selge ülevaade oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides. Koolituse tulemusel oskab pakkuja ise hinnata võimalust ja vajadust sekkuda hankemenetluse käiku vaidlustusega ning oskab korrektselt realiseerida enda õigusi.

 

Koolitusele on oodatud ehitushangetes osalevad pakkujad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui soovid saada vastuse vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Millised on hankemenetluse juriidilised etapid ja millal tuleks vaidlustada riigihanke alusdokumente?
  • Kas ja kuidas saaks juba esitatud pakkumist täpsustada?
  • Milline eksimus pakkumuses välistab edasises hankes osalemise ja millised puudused hankedokumentides toovad vältimatult kaasa hankest kõrvale jäämise?
  • Millal on hankijal kaalutlusõigus (-kohustus)?
  • Kuidas reageerida hankelepingu täitmise faasis tekkinud erimeelsustele? Sh kas ja kuidas on võimalik hankelepingust loobuda, seda muuta või täiendada?
  • Kuidas reageerida hankijapoolsele lepingu rikkumisele?
  • Kas ja kuidas mõjutab ebaõnnestunud hankeleping tulevastel hankemenetlustel osalemist?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab hinnata alusdokumentide vaidlustamise vajadust ja seda õigeaegselt ning korrektselt teha;
  • oskab hinnata, kas hankija on korrektselt jõudnud eduka pakkujani või oleks pakkuja õiguste kaitsmine vaidlustuskomisjonis perspektiivikas;
  • omab ülevaadet ehituslepingu olulistest nüanssidest (mida ja kuidas saab muuta, millised on tellija õigused ja kohustused, millised on töövõtja õigused ja kohustused jne).

 

Koolitus on üles ehitatud loeng-arutelu vormis, kus tuuakse välja asjakohane õiguslik regulatsioon ja riigihangete vaidlustuskomisjoni (VaKo) ning kohtu praktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude teel. Koolituse täpsem kava ja sisu on kirjeldatud alljärgnevalt ajakavas.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Riigihanke alusdokumendid
• 1. alusdokumentide tähendus (RHAD-i tõlgendus, hankija selgitused)

• 2. RHAD vaidlustusmenetlus (miks on vajalik RHAD vaidlustamine, millise tähtaja jooksul tuleb vaidlustusmenetlus ette võtta, vaidlustusmenetluse tagajärjed)
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Pakkumuste esitamine ja hindamine
• Mida ja millal saab pakkumuse juures täpsustada (hooletusvead pakkumuses, RHAD ebaõige tõlgendamine, pakkumuste tähtaja pikendamine, hankepassi puudumine või sellega seotud ebatäpsused)

• Kvalifikatsioon (sh MTR kanne ja pädeva isiku kvalifikatsioon)

• Referentsid (sh teise isiku kogemusele tuginemine)
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Pakkumuste esitamine ja hindamine
• Alltöövõtjad (sh nende kontroll)

• Pakkumuste vastavuse kontroll (hankija kaalutlusõiguse teostamine - kas pelgalt õigus, pakkumuste konfidentsiaalsus, referentside kontroll jne)
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Hankeleping
• Hankelepingu muutmine ja lõpetamine

• Hankelepingu täitmisega seotud olulisemad küsimused (leppetrahv, hankelepinguga seotud vaidluse hilisem mõju, töövõtja õigused ja õiguskaitsevahendid

• Hangete vaidlustamine (olulised formaalsed asjaolud, mille rikkumisel kaebus ei saagi olla edukas; õigusabikulud jne)

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].