Äripäeva Akadeemia

Sisekoolitused

Koolitused firmasisese grupikoolitusena ehk sisekoolitusena.

Koolitajakoolitus

Kristel_Jalak

Kuidas arendada koolitamis- ja esinemisoskusi?

Kestvus: 16 akadeemilist tundi
Aeg: kokkuleppel tellijaga
Grupi suurus: 6-21 osalejat

Koolitajakoolitus on suunatud kõikidele organisatsioonidele, kus toimib sisekoolituste läbiviimine või kus organisatsiooni töötajad koolitavad oma koostööpartnereid või kliente. Paraku juhtub tihti, et väga hea spetsialist ei ole valmis (sise)koolitusi tegema, sest tal ei ole julgust esineda või tulemuslikuks koolitamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Võib ka juhtuda, et toimunud koolitused ei ole vastanud püstitatud eesmärkidele ja pole andnud piisavalt häid tulemusi.

Koolitus on suunatud ka organisatsioonidele, kus ei ole veel korraldatud sisekoolitusi, kuid nähakse potentsiaali töötajate teadmiste ja oskuste edasi andmises. Tellige kahepäevane organisatsioonisisene koolitajakoolitus, mille tulemusena arenevad töötaja koolitamis- ja esinemisoskused ning paraneb töötajate omavaheline teadmiste ja oskuste vahetamine.

Koolituse eesmärk on arendada organisatsioonide (sise)koolitajate koolitamis- ja esinemisoskusi.

Programmi läbinu:
• teab täiskasvanute õppimise seaduspärasusi ning nende järgimise põhimõtteid koolitamisel;
• teab koolitusprotsessi juhtimise põhimõtteid, silmas pidades grupiprotsesse ja õpiprotsessi;
• teab, kuidas luua õppimist toetavat keskkonda (sh motiveerida osalejaid aktiivselt osalema);
• teab ja oskab kasutada erinevaid täiskasvanukoolituse õppemeetodeid, sh aktiivõppe meetodeid;
• oskab koostada õppe tulemuslikkust tagavaid koolitusprogramme, lähtudes teemast, sihtgrupist ja ajapiirangutest ning valida sobivaimaid õppemeetodeid;
• oskab grupi ees enesekindlalt ja veenvalt esineda ning tunneb peamisi esinemisärevuse ja -pingetega toimetuleku meetodeid;
• teab, kuidas toime tulla erinevate probleemsete olukordadega koolitusel;
• suudab reflekteerida oma tegevust koolitajana ning teab, kuidas planeerida professionaalset enesearengut.

Grupikoolituse lisakasuna suureneb osalejate meeskonna-tunne ja vastastikkune usaldus, arenevad koostööoskused.

Üldised põhimõtted, millest lähtume programmi läbiviimisel
Lõplik koolitusprogramm täpsustatakse läbirääkimistel tellijaga. Koolitus lähtub sihtrühma praktilistest vajadustest, tugineb osalejate kogemuse kasutamisele ja on üles ehitatud valdavalt tegevusõppe (learning by doing) põhimõttel. Suur osa õppetööst on harjutamine (nii videotagasisidega, kui ilma) ja praktilised tööd.
Programmi läbi viiv koolitaja kasutab ennastkommenteeriva mudeli meetodit, reflekteerides ja selgitades oma tegevusi koolitusel ning mudeldades erinevaid koolitusmeetodeid ja –tehnikaid.
Õppe intensiivistamiseks viiakse koolitus läbi kahe 1-päevase moodulina. Moodulite vahepealsel perioodil täidavad osalejad iseseisvaid õpiülesandeid. Moodulite soovituslik vahe võiks olla 4-5 nädalat.
Kuna tegemist on grupiviisilise koolitusega, saavad osaleda vaid need inimesed, kes on valmis kohal viibima ja aktiivselt panustama kogu koolituse vältel, samuti tegema vajalikud iseseisvad koduülesanded.

NÄIDISPROGRAMM
1.päev

1. TEEMAPLOKK
Sissejuhatus, soojendus.
• Koolitaja, programmi, tööviiside tutvustus. Osalejate kogemuse ja õpieesmärkide kaardistamine. Erinevad protsessid koolitusel. Õpiprotsess.
• Täiskasvanud õppija eripärad ja nendega arvestamine koolitusel.
• Terviklik koolitusprotsess ja selle komponendid
• Informatsiooni muundamine teadmiseks, selleks vajalikud eeldused ja tingimused (mis toimub ajus). Eesmärgistamine ja õpiväljundite seadmine
• Mõõdetavad ja realistlikud õpieesmärgid ja -väljundid
Teemaploki meetodid ja tegevused: sotsiomeetrilised harjutused,enesehindamisülesanne, kaardistamisharjutus, visualiseeritud lühiloengud, paarishajutused, grupiarutelud.

2. TEEMAPLOKK
Grupiprotsesside juhtimine
• Grupi arengu põhimõtted ja faasid
• Koolitaja tegevus grupiprotsessi eri etappidel
Teemaploki meetodid ja tegevused: visualiseeritud lühiloengud koos töölehe täitmisega, grupitööd ja –ettekanded, arutelu.

3. TEEMAPLOKK
Koolituskava koostamine
• Andragoogilistest põhimõtetest lähtuv 4C mudel koolituskava koostamiseks, selle mudeli praktiline kasutamine
Teemaploki meetodid ja tegevused: ajurünnak, lühiloeng, töölehel praktiline ülesanne.

4. TEEMAPLOKK
Koolitusmeetodid
• Koolitusmeetodite „tööriistakast“
• Koolituse alustamine, autoriteedi saamine
• Meetodid grupi soojendamiseks ja energetiseerimiseks
• Loengu aktiviseerimise meetodid
• Meetodid tagasiside saamiseks/andmiseks ja õppimise kontrollimiseks
• Meetodid koolituse lõpetamiseks
Teemaploki meetodid ja tegevused: lühiloengud, demonstratsioonid, töö infomaterjalidega, meetodite harjutamine individuaalselt ja alagruppides, arutelud.

5. TEEMAPLOKK
Õppematerjal
• Õppematerjali koostamine, kujundamine ja kasutamine
Teemaploki meetodid ja tegevused: näited ja arutelu.

6. TEEMAPLOKK
Kodutöö instruktsioon, lõpetamine
Kodutööks:
• Iseseisvalt koolitusprogrammi koostamine (võib toimuda paaritööna)
• Kuni 4-min koolitusettekande koostamine (koos enesetutvustusega)
• Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine
Teemaploki meetodid ja tegevused: lühiloeng, arutelu, harjutus.

2.päev
1. TEEMAPLOKK
Sissejuhatus, soojendus
• Päevakava tutvustus
• Eelmise koolituspäeva refleksioon
Tagasiside roll arendamisel
• Tagasiside andmise põhimõtted ja mudeli tutvustus
Koolitusprogrammi koostamine
• Iseseisvalt koostatud koolitusprogrammide analüüs ja tagasiside
Teemaploki meetodid ja tegevused: harjutus, lühiloeng infomaterjaliga, töö alagruppides, arutelu.

2.TEEMAPLOKK
Esinemisärevus ja esinemistehnikad
• Esinemisärevuse olemus ja selle kontrollimise meetodid: kognitiivsed, füüsilised jm. Tehnikate kasutamine ärevuse kontrollimiseks.
• Esinemisoskuse tehnikate harjutamine.
• Silmsideme ja kehakeele kasutamine veenva mulje loomiseks.
Teemaploki meetodid ja tegevused: lühiloeng, demonstratsioonidega, videoharjutused, tagasiside ja analüüs alagruppides, refleksioon ja eneseanalüüsiharjutus.

3. TEEMAPLOKK
Probleemsed olukorrad ja “rasked osalejad” koolitusel
• Koolitaja jaoks keeruliste olukordade ja –osalejate kaardistamine
• Tehnikad ja võtted probleemsete olukordade ja osalejatega toimetulekuks
Teemaploki meetodid ja tegevused: grupitööd, ajurünnakud, projektsiooniharjutus, arutelud.

4. TEEMAPLOKK
Koolituse lõpetamine
• Kokkuvõtted ja tagasiside koolitusele
• Isikliku arenguplaani koostamine edasiseks
• Tunnistused
Teemaploki meetodid ja tegevused: hindamisharjutus, eneseanalüüsi harjutus

Koolitusmeetodid ja materjal
Peamisteks töömeetoditeks on praktiliste ülesannete lahendamine töö paarides ja/või väiksemates töörühmades, koolitamise ja esinemise harjutamine nii videotagasisidega kui ilma, arutelud, eneseanalüüsi küsimustikud jms. Teooria osa esitab koolitaja tahvlijoonistega visualiseeritavate lühiloengutena (5-15 min), samuti saavad osalejad teooriakonspekti-töövihiku. Grupitööde ja ajurünnakute käigus valminud materjal pildistatakse ja saadetakse tellija esindajale osalejatele jagamiseks järelmaterjalina nädala jooksul peale koolitust.

Koolituse korralduslik lisainfo
Koolituse teise päeva videoharjutuste läbiviimiseks on vaja telereid ja lisaruume. Olenevalt koolitusgrupi suurusest töötatakse teisel päeval 2-3 paralleelse grupina ning ruumi ja telerit vajavad kõik grupid. Otstarbekas on enne koolitusruumide broneerimist kooskõlastada koolitajaga ruumide sobivus treeninguks.

Koolitajad

Kristel-Jalak-profiil

Kristel Jalak

Kristel omab pikaajalist praktilist juhtimiskogemust (sh. strateegilise juhtimise ja personalijuhtimise alal avalikus teenistuses ja rahvusvahelistes suurkorporatsioonides nagu Enics, PepsiCo ja Brambles Group) ning on tegutsenud organisatsioonikonsultandina, uurijana ja täiskasvanute koolitajana alates aastast 1998. Omab andragoogi kõrgeimat (EKR 8) kutsekvalifikatsiooni taset.
On läbinud Hancocki esinemisoskuste treeneriväljaõppe Moskvas ja Londonis. Eestis esinemisoskuste intensiivtreeninguid läbi viinud alates 2006.aastast.

Kristel on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige, ETKA Andras kutsestandardite töögrupi liige. Ta on mitme inimeste arendamise-teemalise raamatu autor ning läbi viinud hulgaliselt juhtimiskoolitusi ja arenguprogramme.

Lisainfo

Küsi sisekoolituse pakkumist e-maili aadressil kulli.duubas@aripaev.ee või helista 667 0439.

Sisekoolituse programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele.
Soovi korral võib Äripäeva Akadeemia toetada koolitusruumide ning toitlustuse leidmisel ja tellimisel.

Äripäeva Akadeemia on pikaajaline koolituspartner nimekatele Eesti ettevõtetele! Pakume sisekoolitusi erinevates valdkondades nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm.

Koolitajad